Navigácia

O škole

Profil školy

Základná škola s materskou školou je plno organizovaná škola s právnou subjektivitou. Má deväť postupných ročníkov. Prvý stupeň tvoria štyri triedy (1.-4.), druhý stupeň tvorí päť tried (5.- 9.) Súčasťou školy je  školský klub detí, materská škola, zariadenie školského stravovania a školská knižnica. 

V školskom roku 2009/2010 navštevuje základnú školu 123 žiakov a 16 detí v materskej škole. Škola je umiestnená  v kľudnej časti obce Brehy, obklopená zeleňou. Areál školy tvorí asfaltový dvor a trávnatá plocha.       

ZŠ s MŠ v Brehoch je spádovou školou pre obce Brehy a Rudno nad Hronom, ale školu navštevujú aj žiaci z neďalekého mesta Nová Baňa, z obcí Tekovská Breznica a Voznica. Percentuálne zastúpenie žiakov z Brehov je asi 60%, z Rudna nad Hronom 30%, zvyšok tvoria  žiaci z okolitých obci a mesta. Škola dáva priestor aj žiakom s poruchami učenia, so zdravotným postihnutím, predovšetkým vďaka dobrej spolupráci  so Špeciálno-pedagogickou poradňou v Novej Bani, časť Hrabiny.

 Pedagogický zbor tvorí riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky školy pre základnú školu, zástupkyňa riaditeľky školy pre materskú školu, 11 učiteľov vrátane výchovnej poradkyne, dve vychovávateľky školského klubu detí, jedna učiteľka v materskej škole, dvaja externí učitelia na vyučovanie náboženskej výchovy. Vychovávateľky školského klubu detí pracujú v dopoludňajších hodinách ako asistentky  začlenených detí. Učitelia a vychovávateľky ŠKD sa priebežne vzdelávajú, či už v oblasti cudzích jazykov, špeciálnej pedagogiky, IKT. Vzdelávanie učiteľov považujeme za prioritu v našej škole.     

 Areál školy tvorí budova novej školy a budova starej školy. Hlavná budova slúži na vyučovanie  všetkých predmetov  okrem telesnej výchovy. Sú tu  kmeňové triedy, odborná učebňa výpočtovej techniky, multifunkčná učebňa s interaktívnou tabuľou, cvičná kuchyňa, školská jedáleň a kuchyňa, zborovňa, riaditeľňa, miestnosť pre ekonómku, všetky kabinety, šatne a plynová kotolňa. Budova starej školy  sa využíva na vyučovanie telesnej výchovy v čase nepriaznivého počasia. Veľkým nedostatkom je, že škola nemá telocvičňu. Triedy starej budovy sme prispôsobili telocvični. Zakúpili sme konštrukciu na šplh, gymnastický koberec, ribstoly, fit lopty, švédsku debnu, lopty, hokejky na florball, tretry na beh a ďalšie telocvičné náradie.

Pitný režim zabezpečuje školský bufet a  Mliečny program pre žiakov.
      Cieľom školy je, aby žiak získal potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedel vždy správne použiť, aby bol komunikatívny,flexibilný, tvorivý, aby vedel vyhľadávať informácie, ktoré bude potrebovať, aby ich vedel správne triediť, zaradiť do systému. V kontexte predchádzajúceho je ale budovať u žiakov pocit spolupatričnosti k svojmu rodisku, regiónu, zachovanie tradícii a folklóru.
      Školský vzdelávací program sme zamerali na cudzie jazyky, prácu s počítačom a regionálnu výchovu.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Brehy
    Brehy,Záhumnie 24
    968 1 Brehy
  • +421 045 6857325

Fotogaléria